put jelentése magyarul

Put jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Put magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

put jelentése ige nagyon gyakori

Rendhagyó ragozás: past simple: put, past participle: put, s3/-ing: puts, putting

 • tesz, odatesz
 • rak, odarak
 • helyez, elhelyez
 • juttat valakit/valami valahova
 • veszi az irányt/indul valahova (hajó)
 • folyik valamerre (folyó)
 • valamilyen állapotba/helyzetbe hoz
 • beleképzeli magát (helyzetbe)
 • ír/nyomtat valamit valahova
 • megfogalmaz, kifejez valahogy valamit
 • helyez valamit valakire/valamire (átv.)
 • hozzárendel (értéket, számot, stb.)
 • becsül valamit valamennyire (pl. mennyiséget)
 • dob, lök, vet (atlétika)

put jelentése főnév nem gyakori

 • dobás, lökés, vetés (atlétika)
 • eladási opció

put jelentése példamondatokkal

I don't remember exactly where I put the keys. - Nem emlékszem pontosan hova tettem a kulcsokat.

You haven't put anything in your suitcase yet. - Még nem tettél semmit a bőröndödbe.

You shouldn't put off going to the bathroom for that long. - Nem szabad ilyen sokáig halogatni a mosdóba járást.

This sweater is comfortable to take off and put on. - Ezt a pulóvert kényelmes le- és felvenni.

What else do you want to put in your suitcase? - Mit szeretnél még a bőröndödbe tenni?

I don't know how you put up with your mother-in-law. - Nem tudom, hogy bírtad az anyósodat.

He suggested that the meeting be put off till Monday. - Javasolta, hogy halasszák el az ülést hétfőre.

put jelentése kifejezésekkel

put-down jelentése: leszólás, lekritizálás

off-putting jelentése: elkedvenítő, taszító, elriasztó

put-on megtévesztés (US)

put down leszáll, landol (repülő)

put in (at ...) | put into ... befut valahova, kiköt valahol (hajó)

put in for sth jelentkezik, pályázik valamire, bejelenti az igényét valamire

put out lefekszik valakivel

put out (to .../from ...) kihajózik, kifut (hajó)

put sb away börtönbe küld, bolondokházába zárat

put sb down letorkol, letol, rendreutasít valakit

put sb down as sth gondol, vél, elkönyvel valaminek

put sb down for sth beiratkozik/feliratkozik valamire

put sb in megválasztják (pártot kormányzásra)

put sb off lemond (találkozót valakivel), leráz valakit, lebeszél valamiről, eltérít/eltántorít/elriaszt valamitől, megzavar valakit, kizökkent valakit valamiből, letesz/kitesz valakit valahol (járműből)

put sb off sth/sb elveszi a kedvét valamitől, megszünteti az érdeklődését valami iránt

put sb on átadja valakinek (a telefont)

put sb onto sb/sth nyomra vezet, informál (rendőrséget, stb.), informál valakit (hasznos/érdekes dologról), tippet ad valakinek

put sb out terhére van valakinek, bosszankodik, haragra gerjed, kijön a sodrából, öntudatlan állapotba hoz, kiüt

put sb through sth kitesz, alávet valakit valaminek, iskoláztat, iskolába járat

put sb to sth kitesz/alávet valakit valaminek

put sb under elkábít valakit (altatóval, kábítószerrel)

További kifejezések

put sb up elszállásol, befogad valakit, ajánl, javasol valakit (jelöltként pozícióra)

put sb up to sth ösztökél, buzdít, felbujt valamire, rábeszél, rábír valamire, beleugrat valakit valamibe (átv.)

put sb/sth forward | put yourself forward előterjeszt, javasol valakit/jelentkezik, kínálkozik (állásra, jelöltnek, stb.)

put sb/sth in for sth | put yourself in for sth benevez valakit/benevezi magát (versenyre)

put sb/sth through (to sb/...) kapcsol valakit (telefonon)

put sth about terjeszt (hírt), híresztel

put sth above sth fölé helyez valaminek (fontosabbnak tart)

put sth aside mellőz valamit, eltekint valamitől, félretesz, félrerak (pénzt valamire)

put sth at sth becsül/taksál valamire

put sth away helyére tesz, visszatesz, félretesz, félrerak (pénzt), bekebelez (ételt), felhajt (italt)

put sth back visszarak, visszatesz (a helyére), elhalaszt, elnapol, késleltet, visszavet, visszaigazít (órát)

put sth before/above sth elé/fölé helyez valamit valaminek (fontosabbnak kezel)

put sth behind you maga mögött hagy valamit, túllép (kellemetlen tapasztalaton)

put sth by félretesz, félrerak (pénzt valamire)

put sth down letesz valamit, leír, feljegyez, írásba foglal valamit, letesz (pénzt előlegre, stb.), lever, elfojt, megdönt, legyőz valamit, véget vet valaminek, elpusztít, elaltat (öreg/beteg állatot), letesz (gyereket aludni), előterjeszt (vitára, bizottságnak, stb.)

put sth down to sth valaminek tulajdonít valamit, valaminek betud valamit

put sth forward előbbre tesz/hoz (találkozót, stb.), előre igazít (órát), javasol, előterjeszt (tervet, ötletet, stb.)

put sth in beszerel, felszerel, installál, belevesz, beletesz (történetbe, levélbe, stb.), közbeszól, beleszól, bead, benyújt, előterjeszt, beletesz, belefektet, ráfordít (időt, erőfeszítést, stb.), pénzt ad/költ valamire

put sth into sth hozzáad (valamilyen jelleget), beletesz, belefektet, ráfordít (időt, erőfeszítést, stb.), pénzt ad/költ valamire

put sth off elhalaszt, elnapol, későbbre tesz valamit

put sth on felvesz (ruhát), beken valamivel, felken valamit (bőrre, arcra, stb.), működésbe hoz, üzembe helyez, bekapcsol valamit, feltesz (lejátszani valamit), felszed (súlyt), (valami különlegeset) nyújt, előad, bemutat (műsort), színlel, tettet

put sth on sth hozzáad, hozzátesz (a költséghez/árhoz), pénzt tesz fel valamire (fogad valamire)

put sth out kitesz, kirak, kidob (szemetet a kukába), kitesz, kirak (használatra), elolt, kiolt (tüzet, lámpát, stb.), előállít, termel, gyárt, kiad, közzétesz, közhírré tesz, kiad (bérmunkába), eltérést okoz/mutat (számítástól, becsléstől, stb.), kificamít, hoz, hajt (növény levelet, rügyet, stb.)

put sth through megvalósít, véghezvisz, befejez, végrehajt (tervet, programot, stb.)

put sth to sb előterjeszt, valaki elé terjeszt (javaslatot), (kérdést) feltesz valakinek

put sth together összerak, összeállít valamit

put sth towards sth valamennyi pénzt ad valamihez, valamennyi pénzzel hozzájárul valamihez

put sth up feltart, felemel, feltesz, felhúz, felépít, felállít valamit valahova, kifüggeszt, kiragaszt (hirdetményt, plakátot), felemel, növel (árat, stb.), pénzt előteremt/biztosít/kölcsönöz valamire, viseli valaminek a költségeit

put up (at ...) valahol megszáll

put up for sth | put yourself up for sth jelölteti magát (egy pozícióra)

put up sth tanúsít, kifejt (kitartást, bátorságot, stb.), felvet, felhoz (ötletet, témát, stb. megvitatásra)

put up with sb/sth beletörődik, belenyugszik valamibe, eltűr/elvisel valakit/valamit

put yourself across/over (to sb) | put sth across/over (to sb) meggyőzően kifejt/előad valamit valakinek, eredményesen kommunikál valakivel

Put jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További put példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: put jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha put jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.