of jelentése magyarul

Of jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Of magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

of jelentése elöljárószó nagyon gyakori

 • -nak, -nek (a része valaminek)
 • valamiből/valakiből, valami/valaki közül (részmennyiségek megadása)
 • (valamilyen számú/mértékű/korú) (számok, dátumok, kor megadása)
 • valaminek/valakinek a valamije (birtokviszony kifejezése)
 • (művek szerzőinek megjelölése)
 • (relatív irány megadása)
 • (egy kategóriához/típushoz tartozás kifejezése)
 • -ról, -ről (róla, rávonatkozóan)
 • -tól, -től (viselkedés valakitől)
 • (ok kifejezése)
 • (alkotóanyag megadása)
 • (valamit tartalmaz, valamiből készült)
 • (a következő óráig hátralevő idő megadása)

of jelentése példamondatokkal

Did you really accomplish all of those things? - Valóban megvalósította ezeket a dolgokat?

I've forgotten the names of the beaches I visited last summer. - Elfelejtettem a strandok nevét, ahol tavaly nyáron jártam.

Many of the soldiers kissed their husbands goodbye. - Sok katona búcsút csókolt férjének.

I have a lot of homework to do this evening. - Nagyon sok házi feladatom van ma este.

People were evacuated because of the flood. - Az embereket evakuálták az árvíz miatt.

I didn't do what you've accused me of doing. - Nem azt tettem, amivel megvádoltál.

We've all done things we're not proud of. - Mindannyian tettünk olyan dolgokat, amelyekre nem vagyunk büszkék.

of jelentése kifejezésekkel

because of valaki/valami miatt, valami következtében, valamire tekintettel

out of date idejétmúlt, elavult, ósdi, divatjamúlt, lejárt, érvénytelenné vált (pl. jegy)

out-of-town városon kívüli

matter-of-factly tárgyilagosan

age of consent törvényes korhatár (a szexhez történő beleegyezés megítélésekor)

beast of burden igavonó barom, málhás állat

bill of exchange váltó

bill of fare étlap

bill of lading fuvarlevél, vasúti fuvarlevél, rakodójegy, rakománylevél

bill of sale adásvételi szerződés, kötlevél, záloglevél adósnál maradó ingóságokról, okirat ingóságok átruházásáról zálogkölcsönzéssel

board of education oktatásügyi minisztérium, közoktatásügyi minisztérium

chamber of horrors szörnyűségek gyűjteménye, borzalmak gyűjteménye

chest of drawers fiókos szekrény, komód

chief of staff vezérkari főnök

coat of arms címer, címerpajzs

communion of saints szenteknek egyessége

council of war haditanács

cream of tartar tisztított borkő

field of vision látómező, látótér

figure of speech beszédfordulat, szólásmondás

holy of holies szentek szentje, legbelső szentély

További kifejezések

horn of plenty bőségszaru

house of correction fegyintézet, javítóintézet

lily of the valley gyöngyvirág, májusi gyöngyvirág

maid of honour koszorúslány

man-of-war hadihajó

marriage of convenience érdekházasság

master of ceremonies szertartásmester, konferanszié, főministráns

matter-of-factness jelentése: magától értetődő volta valaminek, gyakorlatias észjárás, gyakorlatiasság

mother-of-pearl jelentése: gyöngyház-, gyöngyházfényű, gyöngyházszínű

next of kin legközelebbi rokon, legközelebbi hozzátartozó

order of magnitude nagyságrend

out-of-towner másik városból való

part of speech beszédrész, szófaj

point of view szempont, szemszög, nézőpont, álláspont

prisoner of war hadifogoly

right of way elsőbbség (közl.)

soldier of fortune szerencsevadász

standard of living életszínvonal

stream of consciousness tudatfolyam

tug of war kötélhúzás (átv. is), huzakodás, veszekedés

work of art műalkotás, műremek

middle-of-the-road jelentése: középutas (nem szélsőséges), középszerű

run-of-the-mill jelentése: átlagos, középszerű

well thought of megbecsült, elismert

act for sb | act on behalf of sb valakit képvisel

admit of megenged, eltűr

allow of sth lehetővé tesz valamit

back out (of sth) visszakozik, visszatáncol, kiugrik (megállapodásból)

believe sth of sb hisz valakiről valamit (hogy képes valamire)

boot sb out (of sth) kidob, kirúg, kitesz valakit (valahonnét, munkahelyről, stb.)

bring sb out of oneself bátorítást nyújt, bizalmat/magabiztosságot kölcsönöz valakinek

cheat sb out of sth kicsal valakiből valamit

come of/from sth az eredménye valaminek, valamiből ered

come out (of sth) kijön valahonnét (rögzített helyzetből), kijön (folt, szennyeződés)

come out of sth kifejlődik valamiből

complain of sth elpanaszol valamit

consist of sth áll valamiből

cure sb of sth kikúrál valakit valamiből

dispose of túlad, megszabadul, rendelkezik valamivel, intézkedik valamiről

dispose of sb megöl valakit

divest sb of sth megfoszt valakit valamitől

do sb out of sth kiforgat/kitúr valakit valamiből

force sth out of sb kiszed valakiből valamit (átv.)

get ahead (of sb) előrejut, haladást ér el, boldogul, érvényesül, viszi valamire, túltesz valakin, túlszárnyal valakit, előbbre jut (valakinél)

get down (of children) elhagyja az asztalt (evés után)

get out (of sth) kimegy (valahonnét), kifelé!, kiszáll (valamiből), kiszabadul, kijut, menj már! (hitetlenkedés)

get out of sth kibújik valami alól, kihúzza magát valamiből, kitér valami elől, leszokik valamiről, felhagy egy szokással

get sth out of sb kiszed valamit valakiből, elszed valamit valakitől

get sth out of sb/sth kihoz valamit valakiből/valamiből (valami jót/hasznosat)

go out (of sth) kiesik (versenyből), kimegy (a divatból/használatból)

go out of sb/sth megszűnik valakiben/valamiben valami (érzés, tulajdonság, stb.), eltűnik valakiből/valamiből valami

hear of sb/sth hear sth of sb/sth hallott valamiről/valakiről, tud valakiről/valamiről

keep out (of sth) nem lép/megy be valahova, kívül marad

keep out of sth | keep sb out of sth elkerül valamit, nem avatkozik bele valamibe, távol tart valamitől valakit

keep sb/sth out (of sth) nem enged be valakit/valamit (valahova), távol tart (valahonnét)

know of sth/sb tud valamiről/valakiről, hallott valamiről/valakiről

Of jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További of példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: of jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha of jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.