for jelentése magyarul

For jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. For magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

for jelentése elöljárószó nagyon gyakori

 • valaki/valami mellett/érdekében/oldalán
 • valaki/valami iránt
 • számára, részére, -nak, -nek
 • -ul, -ül, -ra, -re, -nak, -nek, valamilyen célra
 • -ért, miatt, okából, céljából, végett
 • felé, irányában (egy célállomásra)
 • -ra, -re, valaminek a jelentésére
 • -ért (viszonzásként, ellenszolgáltatásként, cserében)
 • (egy elváráshoz) viszonyítva/képest
 • -ra, -re, -ig (időtartam)
 • -ra, re (valamilyen távolságra)
 • (egy sorozatban előforduló) valamelyik alkalommal

for jelentése kötőszó nagyon gyakori

 • mert, mivel, minthogy

for jelentése példamondatokkal

I paid a lot of money for these tickets. - Sok pénzt fizettem ezekért a jegyekért.

Do you have comfortable shoes for walking? - Van kényelmes cipője a sétához?

If you don't hurry, you'll be late for school. - Ha nem sietsz, el fogsz késni az iskolából.

I don't remember getting paid for the work. - Nem emlékszem, hogy pénzt kaptam volna a munkáért.

I think it's time for you to visit a mosque. - Azt hiszem, ideje meglátogatnod egy mecsetet.

Do we need to ask for permission to do that? - Kell ehhez engedélyt kérnünk?

Are the twins excited for their birthday? - Izgatottak az ikrek a születésnapjuk miatt?

for jelentése kifejezésekkel

free-for-all jelentése: szabad, korlátozás nélküli, általános verekedés

good-for-nothing jelentése: haszontalan

account for elejt, lő, lelő, megöl

account for sth elszámol valamivel, számot ad valamiről, magyaráz valamit, magyarázatul szolgál valamire, indokol valamit, igazol valamit, megmagyaráz valamit, érthetővé tesz valamit, visszavezethető valamire

act for sb | act on behalf of sb valakit képvisel

allow for sb/sth számításba vesz valamit, tekintetbe vesz valamit

angle for sth pályázik valamire, (átv.) vadászik valamire

answer for kezeskedik, felel, jótáll

answer for sb válaszol valaki helyett, válaszol valaki nevében, felel valaki helyett, felel valaki nevében

ask for sb/sth beszélni akar valakivel, keres valakit, útbaigazítás kér valahova

atone for sth vezekel valamiért, lakol valamiért, jóvátesz valamit

bargain for/on sth felkészül valamire; számít valamire

barrack for sb szurkol valakinek

be headed for sth megy, halad (egy irányba), igyekszik, útban van (valahová), valami felé tart (átv.) (valaminek elébe néz)

be heading for sth megy, halad (egy irányba), igyekszik, útban van (valahová), valami felé tart (átv.) (valaminek elébe néz)

bring sb sth back | bring sth back (for sb) visszahoz valamit (valakinek)

call for sb érte jön/megy valakiért, beszól valakiért

call for sth igényel, kíván valamit, (nyilvánosan) felszólít valamire, kér/követel/igényel valamit

care for törődik valakivel, törődik valamivel, foglalkozik valamivel, érdekli valami, szeret valamit

come in for sth részesül (valami kellemetlen dologban)

come up for sth felmerül (jelöltként pozícióra/állásra), esedékessé válik

További kifejezések

cry out for sth lármát csap valamiért, nagy hangon követel valamit

declare for sth állást foglal valami mellett, jelölteti magát valaminek, jelöltként fellép

do for sb/sth végez/leszámol valakivel, megöl valakit, tönkretesz valakit/valamit

fall for sb beleszeret valakibe, beleesik valakibe, szerelmes lesz valakibe

fall for sth bevesz valamit, elhisz valamit

fear for sb retteg valaki életéért, aggódik valaki életéért, félt valakit

feel for sb együtt érez valakivel, részvéttel van valaki iránt

find for/against sb valaki javára/ellenére dönt (bíróság)

for rent kiadó, bérbe adó, bérelhető, kibérelhető, kölcsönözhető, kikölcsönözhető

go for sb megtámad valakit, rátámad valakire, nekitámad valakinek

go for sb/sth vonatkozik valakire/valamire, elmegy valakiért/valamiért, vonzódik valakihez/valamihez, szeret/preferál valakit/valamit

go for sth választ valamit, belevág valamibe, nekivág valaminek, hajt/ráhajt valamire

go in for sth jelentkezik (vizsgára), benevez (versenyre), kedvét leli valamiben, érdeklődik valami iránt, (rendszeresen) foglalkozik valamivel, részt vesz valamiben

grab for megragad, megmarkol, fog, elragad, megkap, elkap, markol, elhappol, elcsíp, nyakon csíp

grope for sth tapogatódzva keres valamit, vaktában keres valamit

have sb up (for sth) beperel valakit (valamiért), törvény elé idéz (valakit)

hold out for sth kitart valami mellett

let sb/yourself in for sth beugratják, belerántják valamibe (átv.), beleugrik valamibe (átv.)

live for sb/sth valaminek/valakinek él, valaminek szenteli az életét

look around/round for sth körülnéz valami után, mindenfelé keres valamit

look for sth reménykedik valamiben, vár valamit, számít valamire

look out for sb/sth vigyáz, ügyel valamire, igyekszik elkerülni valamit, próbál észrevenni/megtalálni valakit/valamit

look out for yourself/sb a saját/valaki érdekeivel törődik

look sth out (for sb/sth) kikeres (valakinek valamit)

look to sb for sth | look to sb to do sth számít valakire valamiben, vár/elvár valakitől valamit

lust for sth epekedik valami után, testi vágyat érez valami után

make for sth valahová megy/tart/igyekszik, hasznára van, hozzájárul valamihez

make up (to sb) for sth kárpótol/kártalanít valakit valamiért

make up for sth pótol valamit, helyrehoz valamit, kárpótol valamiért

mistake sth for sth összetéveszt valamit valamivel

name sb/sth for elnevez valakiről

not stand for sth nem hagy valamit, nem tűr el valamit

pant for sth vágyódik valami után, sóhajtozik valami után, epekedik valami után

pass for gondolják valakinek, tartják valakinek

pay sb back (for sth) megfizet/visszafizet valakinek valamiért (átv.) (megbosszul valamit)

provide for sb eltart valakit, gondoskodik valakiről

provide for sth gondoskodik valamiről, felkészül valamire, intézkedik, rendelkezik valamiről, lehetővé tesz valamit, lehetőséget ad valamire (jog, szabály, stb.)

put in for sth jelentkezik, pályázik valamire, bejelenti az igényét valamire

put sb down for sth beiratkozik/feliratkozik valamire

put sb/sth in for sth | put yourself in for sth benevez valakit/benevezi magát (versenyre)

put up for sth | put yourself up for sth jelölteti magát (egy pozícióra)

rip into sb (for/with sth) nekiesik valakinek, megmondja valakinek a magáét

root for szurkol, biztat

send for érte küld, hívat, hozat, kéret, kerestet

set sth apart (for sth) (valamilyen célra) fenntart valamit

settle for sth megelégszik valamivel, beéri valamivel

speak up for sb beszél valaki érdekében

stand for sth a rövidítése valaminek, a jele/szimbóluma valaminek, támogat valamit (elvet, ügyet, stb.), valaminek a híve

stand in (for sb) beáll valaki helyett, helyettesít valakit

stand up for sb/sth támogat/megvéd/oltalmaz valakit, a pártjára áll valakinek, kiáll valakiért/valamiért

stick up for sb kiáll valaki mellett, pártját fogja valakinek, valakinek a pártját fogja

tell sb off (for sth/for doing sth) leszid/lehord/letol valakit (valamiért)

thirst for szomjazik valamire, vágyódik valami után, eped valami után

thirst for sth vágy valami után

try for sth megpróbál megkapni/elnyerni/megszerezni vmt

try out for sth pályázik (állásra, stb.), megpróbál bekerülni (csapatba, stb.)

For jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További for példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: for jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha for jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.