get jelentése magyarul

Get jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Get magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

get jelentése ige nagyon gyakori

Rendhagyó ragozás: past simple: got, past participle: got/gotten, s3/-ing: gets, getting

  • kap valamit
  • szerez, megszerez
  • (valamilyen állapotba) jut, juttat
  • jut, eljut valahova
  • van neki
  • elfog, elkap (valakit)
  • ért, megért valakit/valamit
  • tudást szerez, megtanul

get jelentése főnév nem gyakori

  • ivadék (állaté)
  • (ellenszenves/semmirekellő) alak

get jelentése példamondatokkal

I don't think that you'll get a chance to do that. - Nem hiszem, hogy lesz rá lehetőséged.

I thought you didn't want to get the house dirty. - Azt hittem, nem akarod beszennyezni a házat.

You shouldn't let him get away with cheating. - Nem szabad hagyni, hogy megússza a csalást.

I thought that I was going to get a higher salary. - Azt hittem, hogy magasabb fizetést fogok kapni.

Don't be afraid to get your hands dirty. - Ne féljen beszennyezni a kezét.

Why do you want to get yourselves killed? - Miért akarod megölni magad?

Now if you don't mind, I'd like to get started. - Ha nem bánod, szeretném kezdeni.

get jelentése kifejezésekkel

get-together jelentése: összejövetel, találkozás, találkozó

get-out szökés, szabadulás, kiszabadulás, kiút, kivezető út

get-up ruha, öltözék, álruha, kikészítés, kivitel, kiállítás (könyvé), adjusztálás (árué)

ill-gotten jelentése: ebül szerzett

get about jár-kel, jön-megy, sok helyen megfordul, mindenfelé utazik, híre jár valaminek

get above yourself elbizakodik, felül a magas lóra, nagyra van magával

get across (to sb) | get sth across (to sb) megértet valamit (valakivel), megmagyaráz valamit (valakinek), elhitet, elfogadtat valamit (valakivel), megértésre talál (információ)

get ahead (of sb) előrejut, haladást ér el, boldogul, érvényesül, viszi valamire, túltesz valakin, túlszárnyal valakit, előbbre jut (valakinél)

get along továbbindul, továbbmegy, útnak indul, halad/boldogul valahogy valamivel, megvan, boldogul, túlél

get around jár-kel, jön-megy, sok helyen megfordul, mindenfelé utazik, híre jár valaminek, rávesz valakit valamire

get at sb (állandóan) leszól, bírál, kritizál valakit, kifakad valaki ellen

get at sb/sth elér valamit/valakit, hozzáfér valakihez/valamihez

get at sth megtud valamit, rájön valamire, kiderít valamit, (burkoltan) céloz valamire, sejtet valamit, ki akar lyukadni valahova, mondani akar valamit

get away elmegy valahova, üdül, vakációzik, menj már! (hitetlenkedés, kétkedés), elmenekül, megszökik, elszökik, szabadul, elszabadul

get away (from ...) szabadul, elszabadul valahonnét, megszökik, elszökik, elmenekül valahonnét, eltávozik valahonnét

get away with sth meglép valamivel, megússza valamivel (kis büntetéssel), (büntetlenül) megúszik valamit

get back visszatér

get back (in) visszatér, újra választást nyer (párt)

get back at sb revánsot vesz, megtorol valamit valakin, visszaad valakinek valamit, visszavág valakinek

get back to sb visszajelez valakinek (kért információt)

get back to sth visszatér valamire

További kifejezések

get behind (with sth) lemarad, elmarad valamivel/valamiben, lemaradásban van valamivel, hátralékban van valamivel

get by | get by in sth | get by on sth | get by with sth megél valahogy valamiből, kijön valamiből, elboldogul valahogy valamivel

get down (of children) elhagyja az asztalt (evés után)

get down to sth hozzálát valamihez, nekilát, nekifog valaminek, rátér valamire

get in on sth részt vesz valamiben

get in with sb jó viszonyba kerül valakivel, jóba kerül/lesz valakivel

get in | get into sth megérkezik valahova, megnyeri a választást, bejut valahova (beválasztják, felveszik)

get into sth felhúz, felvesz, belebújik (ruhába), belegyömöszöli magát (ruhába), belefog (foglalkozásba), valamibe elegyedik/merül, valamibe keveredik (átv.), kezd valamibe, rászokik valamire, szokást felvesz, érdeklődni kezd valami iránt, érdekli valami, beleszokik valamibe, megismer valamit, megtanul valamit, belejön valamibe, begyakorolja magát valamibe

get into sth | get sb into sth | get yourself into sth valamilyen állapotba/helyzetbe kerül/jut, valamilyen állapotba/helyzetbe hoz/juttat valakit

get off elélvez

get off (with sth) megúszik valamit (komolyabb sérülés nélkül)

get off (with sth) | get sb off (with sth) megúszik valamit (valamivel) (komolyabb büntetés nélkül), felmentik, hagy valakit megúszni (valamivel) (kis büntetéssel), felment valakit

get off on sth felizgul valamitől, ráizgul valamire (ált. szexuális értelemben)

get off sth | get sb off sth abbahagy (egy témát), abbahagyat (egy témát)

get off with sb lefekszik valakivel, szexuális kapcsolatba kerül/kezd valakivel, összejön valakivel, viszonyt kezd valakivel

get off | get off sb leszáll, hagy (nem érint/fogdos/tapogat), leszáll valakiről, békén hagy valakit

get off | get off sth eltávozik (engedéllyel munkahelyről), leszáll (járműről)

get off | get sb off útnak indul, útnak indít, elalszik, elaltat valakit

get on halad/boldogul valahogy valamivel, érvényesül, sikeres valamiben, megvan, boldogul, túlél

get on to sb kapcsolatba lép valakivel (telefonon, levélben, stb.), rájön valakinek a dolgaira

get on to sth rátér valamire (egy témára)

get on with sth boldogul/halad valahogy valamivel, tovább folytat valamit

get on/along with sb | get on/along (together) jól megfér/kijön valakivel, jóban van valakivel

get out kijut, kiszivárog, ismertté válik

get out (of sth) kimegy (valahonnét), kifelé!, kiszáll (valamiből), kiszabadul, kijut, menj már! (hitetlenkedés)

get out of sth kibújik valami alól, kihúzza magát valamiből, kitér valami elől, leszokik valamiről, felhagy egy szokással

get over sth elintéz valamit, leküzd, legyőz valamit, úrrá lesz valamin

get over sth/sb túlteszi magát valamin, kihever valamit

get round/around sb levesz valakit a lábáról, leszerel valakit, meglágyítja a szívét valakinek, rávesz valakit

get round/around sth megold, elintéz valamit

get round/around to sth időt talál valamire, időt tud szakítani valamire, sort tud keríteni valamire

get sb down elkeserít valakit, lehangol, elkedvetlenít valakit

get sb in szerez valakit (egy munkára)

get sb through sth átsegít valakit valamin (vizsgán)

get sb up as sth | get yourself up as sth valaki/valami másnak öltözik/öltöztet

get sb/sth together összegyűjt, összeszed valakiket/valamiket, összehív valakiket

get sth back visszaszerez, visszanyer valamit, visszakap valamit

get sth down (nehezen) lenyel valamit, feljegyez/lejegyez valamit

get sth in betakarít (termést), begyűjt, beszerez, alkalma/lehetősége van valamire, sikerül időt/alkalmat találni valamire

get sth off elküld, felad valamit (postán, levélben)

get sth out kiad, publikál, elkészít, összeállít valamit, (nehezen) kimond/kiad (hangot), megold, kitalál

get sth out of sb kiszed valamit valakiből, elszed valamit valakitől

get sth out of sb/sth kihoz valamit valakiből/valamiből (valami jót/hasznosat)

get sth over (to sb) megértet valamit valakivel, világossá tesz valamit valakinek

get sth over (with) túlesik valamin, letud valamit

get sth up valamit rendez/szervez

get through (sth) sikeresen túljut valamin, átmegy (vizsgán), átvészel, túlél valamit

get through (sth) | get sth through (sth) hivatalosan elfogad valamit, megszavaz valamit, hivatalosan elfogadtat valamit, megszavaztat valamit

get through (to sb) elér valakit (valami), eljut valakihez valami, telefonon elér valakit

get through (to sth) továbbjut (versenyben)

get through sth nyakára hág valaminek, sokat felhasznál valamiből, túljut valamin, elvégez valamit

get through to sb megértet valakivel valamit, érthetővé/világossá tesz valakinek valamit, meggyőz valakit valamiről, elfogadtat valakivel valamit

get through with sth befejez, teljesít, elvégez valamit

get to sb zavar, bánt, idegesít valakit, gondot okoz valakinek

get together (with sb) összejön, találkozik valakivel (egy beszélgetésre), összegyűlik, összeáll

get up feláll, felerősödik, feltámad

Get jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További get példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: get jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha get jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.