back jelentése magyarul

Back jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Back magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

back jelentése határozószó nagyon gyakori

 • hátra, hátrafelé, visszafelé
 • hátra (hajolva)
 • hátra, el (valamitől)
 • mögött
 • (valamenyivel) mögött, lemaradva (sport)
 • vissza (egy helyzetbe/állapotba)
 • vissza (előző helyre)
 • újra divatban
 • ezelőtt, régen
 • ezelőttre, régre
 • vissza (válasz, reagálás)

back jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: backs

 • hát (testrész)
 • hátgerinc
 • törzs (hajóé, repülőé)
 • ruha háta
 • hátoldal, hátlap
 • hátulsó rész, hátulja valaminek
 • fonákja, visszája
 • háttámla
 • hátvéd (sport)

back jelentése ige gyakori

Ragozása: backs, backing, backed

 • támogat, pártfogol
 • háttértámogatást nyújt
 • fogad valakire/valamire
 • hátfallal ellát
 • hátsó felet beburkol
 • hátrál, farol, visszafelé hajt
 • háttal van valaminek (épület)
 • mögötte/a hátsó részénél fekszik
 • kísér (énekest, zenészt)

back jelentése melléknév gyakori

 • hátsó, hátulsó, hátul levő
 • távol eső, mellék (pl. út)
 • régi
 • hátralékos
 • hátramenő, visszafelé irányuló
 • hátul képzett (hang)

back jelentése példamondatokkal

He got out last time, relapsed, and went back in. - Legutóbb kiszállt, visszaesett, és visszament.

I don't talk about you behind your back. - Nem beszélek rólad a hátad mögött.

Who doesn't like having their back scratched? - Ki nem szereti, ha megvakarják a hátát?

You must be back on Sunday at the latest. - Vissza kell jönnie vasárnap a késői st.

When do you have to go back to the dentist? - Mikor kell visszamenni fogorvoshoz?

I don't want to go back to the way things were. - Nem akarok visszatérni a dolgok korábbi állapotához.

Earthquakes happen all the time back home. - Otthon állandóan előfordulnak földrengések.

back jelentése kifejezésekkel

laid-back jelentése: laza, könnyed, nyugodt

back-pedal jelentése: kontrázik, visszafelé pedáloz, visszakozik

back end hátsó rész, far, őszutó, utóidény

back number régi szám, régebbi szám, maradi ember, régebbi lappéldány, idejétmúlt dolog, régimódi dolog, lecsúszott ember

back-to-back jelentése: egymásnak háttal, egymást követve, szorosan egymás után

full back hátvéd (futballban)

knock-back visszautasítás, csalódás

back-breaking fárasztó, kimerítő

swept-back hátranyilazott, hátracsapott (repülőgépszárny)

answer back visszabeszél, felesel, visszafelesel, szemtelenül válaszol

ask sb back felhív magához (közös program után)

back away (from sb/sth) elhátrál valami/valaki elől

back down (on/from sth) visszavon (véleményt, stb.), meghátrál, visszakozik, visszatáncol

back off (from sth) meghátrál, visszavon (véleményt, stb.), visszakozik, visszatáncol, visszavonul, lehiggad, lejjebb veszi a hangot

back onto sth (közvetlenül) mögötte van valami (épületnek)

back out (of sth) visszakozik, visszatáncol, kiugrik (megállapodásból)

back sb/sth up alátámaszt, igazol valakit/valamit

back sth up másolatot/mentést készít (számítástechnika), segít, támogat, pártfogol valakit/valamit

back up | back sth up hátrafelé hajt, hátratolat

bring sb sth back | bring sth back (for sb) visszahoz valamit (valakinek)

bring sb/sth back visszahoz valakit/valamit

További kifejezések

bring sth back felelevenít, eszébe juttat, visszaidéz , emlékezetbe idéz, visszahoz, visszaállít, újra bevezet (törvényt, stb.)

call back | call sb back telefonon ismét hív/visszahív valakit

change back (into sb/sth) visszatér egy állapotba/formába, stb.

change back (into sth) visszaöltözik valamibe, visszavesz valamit magára

change sth back (into sth) visszavált (valutát)

come back visszajön, visszatér, ismét divatba jön, ismét népszerű/sikeres lesz

come back (at sb) (with sth) (valamivel) visszavág/visszafelel (valakinek)

come back (to sb) felidéződik, visszatér az emlékezetébe, visszaemlékszik valamire

cut back visszametsz, csökkent, lefarag, korábbi eseményre visszaugrik

double back visszahajt, visszafut, visszakanyarodik, visszahajlik

draw back elhúzódik valakitől/valamitől

draw back (from sth/from doing sth) visszakozik, habozik

fall back meghátrál, hanyatt esik, visszavonul, visszaesik, hátraesik, hátradől, hátrahanyatlik, visszahanyatlik, hátrál

fall back on rászorul, kénytelen beérni vele, visszatér, ráfanyalodik

fight back leküzd

force sth back visszakényszerít, visszafojt (érzést)

get back visszatér

get back (in) visszatér, újra választást nyer (párt)

get back at sb revánsot vesz, megtorol valamit valakin, visszaad valakinek valamit, visszavág valakinek

get back to sb visszajelez valakinek (kért információt)

get back to sth visszatér valamire

get sth back visszaszerez, visszanyer valamit, visszakap valamit

give sb back sth | give sth back (to sb) visszaad valamit (a tulajdonosának), visszaad valamit (újra birtokolhat valamit)

go back valamennyi ideje ismerik egymást

go back (to ...) visszatér (valahova), visszamegy (valahova)

go back (to sth) visszatér (témára), valami óta létezik/van

go back on sth visszavon, visszaszív, megszeg (ígéretet), meggondol, megtagad (korábbi álláspontot)

hand sth back (to sb) visszaad, visszajuttat (valakinek)

hang back hátramarad, habozik

hark back (to sth) visszatér valamihez, újra felhoz valamit (beszélgetésben), visszaemlékezik valamire, a múltat hánytorgatja, elmúlt dolgokon lovagol

have sb back visszavesz/visszafogad valakit (házastársat, partnert)

have sth back visszakap (elvitt/kölcsönvett dolgot)

hold back (from doing sth) | hold sb back (from doing sth) habozik, tétovázik, tartózkodik valaki valamitől, visszatart valakit valamitől

hold sb/sth back visszatart, feltartóztat, gátol, hátráltat, megakadályoz

hold sth back eltitkol, elhallgat, visszafojt, magába fojt, féken tart

keep back (from sb/sth) távol marad valakitől/valamitől

keep sb back tovább benntart valakit (büntetésből iskolában), évet ismétel, megbukik (iskolában)

keep sb back (from sb/sth) távol tart valakit, visszatart valakit (valakitől/valamitől)

keep sth back visszatart, visszafojt (érzelmet, stb.), visszatart, megtart (egy részét valaminek)

keep sth back (from sb) elhallgat/eltitkol valamit, visszatart valamit

kick back visszarúg, visszaüt

lie back hátradől

look back (on sth) visszatekint, visszagondol (valamire)

pay sb back (for sth) megfizet/visszafizet valakinek valamiért (átv.) (megbosszul valamit)

pay sb back (sth) | pay sth back (to sb) visszafizet (kölcsönt)

play sth back (to sb) lejátszik (valakinek) (zenét, filmet, stb.)

plough back alászánt, beszánt, nyereséget visszaforgat, hasznot visszaforgat

pull back visszahúz, visszavonul

put sth back visszarak, visszatesz (a helyére), elhalaszt, elnapol, késleltet, visszavet, visszaigazít (órát)

report back újra jelentkezik (munkára)

report back (on sth) (to sb) visszajelez, jelentést tesz valamiről

roll back visszagurít, visszaszorít, visszagurul, hátragurul

row back visszatáncol, visszalép (átv.)

run back over sth újra átgondol/megvitat valamit

set sb back sth kerül valakinek valamibe (valamennyi pénzbe)

set sth back (from sth) valamilyen távolságra elhelyez (valamitől) (épületet)

Back jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További back példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: back jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha back jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.